9. Loyal over for opdragsgivers interesser

Lobbyister påtager sig ikke samtidig opgaver for indbyrdes konkurrerende interesser på strategiske og/eller potentielt konfliktende områder uden forlods at orientere begge interessenter herom og opnå deres accept.

Lobbyister er forpligtet til af egen drift at orientere sin opdragsgiver om forhold, der i den konkrete sag kunne rejse tvivl om lobbyistens habilitet - eksempelvis samarbejdsrelationer, økonomiske interesser eller lobbyistens nuværende eller tidligere politiske engagement, der kan påvirke habiliteten.
God lobbyisme - et samarbejde mellem Public Relations Branchen og DI Rådgiverne